Sunyata Buddhism

 

 

หน้าหลัก

โครงสร้างการบริหาร

ห้องสมุดพุทธศาสนา

อาจารย์สุเชาวน์

อาจารย์ชัชวาลย

ข่าวศูนย์

 

 

       การปฏิบัติกรรมฐาน

                                ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                   จัดโดย         

คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก.

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และ

ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

  

Chiang Saen (Lanna Art)

พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปฏิบัติกรรมฐาน

Buddha Kaset KU

 

 

Ayutthaya Art

 

 

 

 

 

สติปัฏฐานสี่...ชัชวาลย์ ชิงชัย  

      

   

 

 

 

 ซีดี MP3 การบรรยายชุด  

        พระไตรปิฎกศึกษา ภาค1, 2, 3

        รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม

  พระไตรปิฎกฉบับเรียนพระไตรปิฎก (เวอร์ชัน 2)

 ซีดีรอม/MP3ปฏิบัติกรรมฐาน  

       อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย

 

 

 

 

  โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

 โดย สถาบันฯ ราชนครินทร์ และ

          ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก.

  ปฏิทินกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐาน