ภาค ๑ ปกิณณกเทศนา

 

ชุดที่ 1
 
 
 
1. สมาธิ 3
2. กรรมฐาน 40
3. อัปปนาสมาธิ : ปฐมฌานข่มนิวรณ์ 5
4. อัปปนาสมาธิ : ทุติยฌาน - จตุตถฌาน
5. วิปัสสนากรรมฐาน : พิจารณาสามัญลักษณะ
6. ไตรลักษณ์
7. สมถกรรมฐาน : มรณัสสติ
8. พรหมวิหาร 4 : เมตตา
9. อานิสงส์เมตตา 11 ข้อ
10. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
11. วิสาขบูชา : วันแห่งอิสรภาพ
12. อัฏฐมีบูชา : แรม 8 ค่ำ เดือน 6
13. พระนิพพาน : อริยบุคคล
14. อริยบุคคล : ไตรสิกขา
15. พระโสดาบัน
16. พระสกทาคามี-พระอนาคามี
17. อนาคามี : พระในเพศฆราวาส
18. อนาคามี : อริยในเพศฆราวาส
19. อรหันต์ : ผู้อยู่ในโลกแต่ไม่แบกโลก
20. นิพพาน : ยากเกินไปกว่าใจจะไขว่คว้าจริงหรือ
21. นิพพาน : สมบัติอันล้ำค่าของมนุษยชาติ
22. ไตรสิกขา : ยาวิเศษ 3 เม็ดรักษามะเร็งทางอารมณ์
23. ไตรสิกขา : การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง
ชุดที่ 2
 
 
 
24. วันอาสาฬหบูชา : อุบัติการณ์แห่งธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ
25. วันเข้าพรรษา : ขังตัวเพื่อค้นหาใจ
26. อริยสัจ 4 : ความจริงที่เปลี่ยนใจ
27. ทุกข์ : ในน้ำครำยังมีเงาของพระจันทร์
28. สมุทัย : ตัณหาพาให้ช้ำ
29. นิโรธ : น้ำทิพย์ชโลมใจ
30. มรรค : หนทางแม้ยาวไกลเพียงก้าวไปก็สั้นลง
31. ปฏิจจสมุปบาท : สุดยอดมงกุฏเพชร
32. ขันธ์ 5 : ขุมทรัพย์อันล้ำค่า
33. ใครหนอลิขิตชีวิตเรา
34. ด้วยสองมือแม่ที่สร้างโลก
35. อันชนกชนนีนี้รักเจ้า
36. อนุปุพพิกถา : พุทธวิถีจากพสุธาสู่ดวงดารา
37. ทานกถา : วิธีให้ทานที่ทำให้ถูกหวย
38. สีลกถา : ศีลคือมารดาผู้คลอดคุณธรรมทั้งปวง
39. สัคคกถา : สวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
40. กามาทีนวกถา : อาหารทิพย์ที่ผสมยาพิษร้ายแรง
41. เนกขัมมานิสังสกถา : ทางที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย
42. ธรรมะ 3 มิติ
43. ภพ 31 : สถานที่เร่ร่อนแห่งวิญญาณพเนจร
ชุดที่ 3
 
 
 
44. บุญ,บาป : ตัวกลมๆ หรือตัวแบน ๆ
45. เวลานั้นสำคัญไฉน
46. โสฬสญาณ : 16 ขั้นบันไดทอง
47. โสฬสญาณ : ยุทธวิธี 16 ขั้นในการห้ำหั่นกิเลส
48. อบายมุข 6 : หุบเหวแห่งหายนะ
49.ธรรมะคือหน้าที่
50. วันออกพรรษา : วันประกาศคุณความดี
51. ขณิกสมาธิและยุทธวิธีในการกำจัดอารมณ์ฟุ้งซ่าน
52. อุปจารสมาธิ : อีกนิดก็ถึงแล้ว
53. อัปปนาสมาธิ : มหัศจรรย์แห่งฌาน
54. อะไรเอ่ย ? ได้ 5 ละ 5
55. สมถกรรมฐาน : ยุทธการสร้างสันติภาพให้จิต
56.วิปัสสนากรรมฐาน : ยุทธการสร้างปัญญาให้จิต
57. วันลอยกระทง : วันแห่งการลอยบาป
58. สู่แดนพุทธภูม
59. พุทธานุสสติ : พระพุทธองค์ทรงปราณี
60. บารมี 10 : คุณธรรมแห่งมหาบุรุษ
61. ธัมมานุสสติ : จงมีธรรมะเป็นธงชัย
62. สังฆานุสสติ : พี่ชายที่แสนดี
63. กายคตานุสสติ : ร่างกายนี้งามดั่งเพชรจริงหรือ ?
ชุดที่ 4
 
 
 
64. โลกธรรม 8 : โลกนี้คือทวิลักษณ์
65. คัมภีร์วิสุทธิมรรค : เคล็ดลับยอดวิชากำลังภายใน
66. สติปัฏฐานสูตร : ทางสายเอกเพื่อสูญรักและไร้ชัง
67. สติปัฏฐานสูตร : หนทางเพื่อการบรรลุธรรมในชาติน
68. เย็นศิระเพราะพระบริบาล
69. ป.ล. ด้วยรักและห่วงใยจากใจพ่อ
70. จาคานุสสติ : เธอคือผู้เสียสละ
71. เทวตานุสสติ : เธอคือบุคคลผู้ใจประเสริฐ
72. อานาปานัสสติ : มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ
73. จตุธาตุววัตถาน : ร่างกายนั้นเป็นเพียงแค่ธาตุ 4
74. ปีเก่าและปีใหม่จริงหรือ ?
75. ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง
76. กสิณ 10 : บุคคลผู้รู้ อดีตปัจจุบัน อนาคต
77. กสิณ 10 : บุคคลผู้หยั่งรู้ดินฟ้า
78. อสุภะ 10 : ซากศพคือดอกไม้ของพระอรหันต์
79. อสุภะ 10 : วิธีพิชิตปีศาจ
80. อันตรธาน 5 : ความเสื่อมสูญแห่งพระศาสนา
81. อาหาเรปฏิกูลสัญญา : ทำไมพระธุดงค์ต้องฉันอาหารคาวหวานปนกัน ?
82. ข้อคิดจากงานศพ
83. ธรรมะจากผีสามบาท
ชุดที่ 5
 
 
 
84.รักเอย... จริงหรือที่ว่าหวาน ?
85. รักนี้ชั่วนิรันดร์...!
86. มาฆบูชา : วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา
87. มาฆบูชา : สุดยอดมหัศจรรย์วันแห่งรักแท้
88. อดีต... เศรษฐีเจ้าสำราญ ?
89. ปัจจุบัน... อัครมหาสาวก !
90. วันตรุษไทย ใครว่าไม่สำคัญ ?
91. ลาทีปีเก่าแบบไทยแท้
92. สตรีกับสิทธิในการบวช
93. ศักยภาพแห่งสตรี
94. พระคุณเมีย
95. โอ้พระคุณใครเล่าจะเท่าเมีย ?
96. จีน : หลังม่านไม้ไผ่
97. วันเช็งเม้ง : พิธีคารวะดวงวิญญาณ
98. วันสงกรานต์ : ปริศนาที่ต้องถอดรหัส
99. วันสงกรานต์ : ร้อนกายแต่เย็นใจ
100. วันครอบครัว : ปราการด่านสุดท้าย
101. วันผู้สูงอายุ : บุคคลผู้น่าบูชา
102. ความในใจ
103. แรงงานของโลกาคือผู้พัฒนาชาติ
ชุดที่ 6
 
 
 
104. ประเทศไทยมีกษัตริย์เป็๋นฉัตร แก้ว
105. บารมีพระมากล้นรำพัน
106. มนุษย์คือธรรมชาติ
 
107. จากสูงสุดคืนสู่สามัญ
 
108. วิสาขบูชา : วันอุบัติแห่งอัจฉริยบุรุษ
109. วิสาขบูชา : วันที่โลกสว่างไสวด้วยดวงปัญญา
110. อัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงสมเด็จพ่อ
111. อัฏฐมีบูชา : วันที่โลกโศกกำสรด
112. ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็นที่รัก
 
113. ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็นสะพานสู่สมาธิ
114. ธุดงคนิเทศ : ทำไมต้องปฏิบัติธุดงค์
115. ธุดงคนิเทศ : ธุดงค์ผู้เสริมส่งให้ศีลผ่องแผ้ว
116. กรรมฐานคหณนิเทศ : กลยุทธ์ในการเรียนกรรมฐาน
117. กรรมฐานคหณนิเทศ : เคล็ดลับในการมัดใจอาจารย
์118. อารุปปนิเทศ : อรูปฌานคืออะไร ?
119. อารุปปนิเทศ : อรูปฌานดีอย่างไร ?
120. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติตักเพชรในกาย
121. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน :สติขุดทองในกาย
122. วันอาสาฬหบูชา : วันบูรณภาพแห่งพระรัตนตรัย
123. วันอาสาฬหบูชา : วันที่โลกสว่างไสวด้วยธรรมรัตนะและสังฆรัตน
ชุดที่ 7
 
 
 
124. วันเข้าพรรษา : วันแห่งการแสดงสัจจะ
125. วันเข้าพรรษา : วันแห่งการกักตัวเพื่อกรองใจ
126. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน :สติร่อนทองจากความรู้สึก
127.เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติกรองเพชรจากความรู้สึก
128 . จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน : รู้นะว่าคิดอะไรอยู่
129 . จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติคุมจิต
130. แม่ : สตรีผู้เป็นนางฟ้าแห่งโลก
131. แม่ : สตรีผู้รังสรรค์โลก
132. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติพินิจความคิดของจิต
133 . ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติเพ่งดีชั่วในจิต
134. ธรรมะจากฟุตบอลโลก
135. ฟุตบอลโลกในสายตาชาวพุทธ
136. ถอดหัวใจสติปัฏฐาน
137. สติปัฏฐานโดยสังเขป

 

 
 
by R & T